ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE I DIREKTNOM SPORAZUMU ZA JAVNU NABAVKU SERVISA LAMINARNE KOMORE