ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE I DIREKTNOM SPORAZUMU ZA JAVNU NABAVKU USLUGE IZRADE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE SA REGISTROM RIZIKA