Misija i vizija

MISIJA I VIZIJA

Naša se misija sastoji u stručnom i efikasnom pružanju zdravstvene zaštite sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa stanovništvu Istočne Hercegovine i svima kojima je zdravlje ugroženo, poboljšanju zdravstvenog stanja naših pacijenata i omogućavanju dužeg i kvalitetnijeg života.

Nastojimo da kontinuiranim razvojem, obezbjeđivanjem zdravstvene zaštite i slijedeći reformske procese zdravstvenog sistema Republike Srpske budemo moderna bolnica, okrenuta pacijentu, sa visokim kvalitetom medicinskih usluga, savremenim dijagnostičkim i terapijskim procedurama.

U svom radu pridržavamo se moralnih i etičkih vrijednosti koje podrazumijevaju posvećenost poslu, uvažavanje ličnosti pacijenta, prihvatanje naučno dokazanih inovacija, ličnu kreativnost, timski rad i zalaganje za jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve.

 

Naši su trajni ciljevi su:

  • pružanje usluga korisnicima po međunarodnim standardima,
  • podizanje nivoa stručnosti zaposlenih kroz različite vidove edukacije,
  • izrada i dosljedna primjena vodiča dobre prakse,
  • poboljšanje uslova rada i nabavka savremene medicinske opreme,
  • razvoj bolničkog informacionog sistema,
  • razvoj sistema kvaliteta i sistema menadžmenta,
  • aktivna saradnja sa svim subjektima sistema zdravstvene zaštite,
  • kontinuirana komunikacija sa korisnicima usluga i lokalnom zajednicom.

Ova politika kvaliteta usklađuje se, usaglašava i ujedinjuje unutar dokumentovanog sistema menadžmenta, a za njeno sprovođenje su odgovorni menadžment bolnice, načelnici odjeljenja, šefovi službi i koordinator kvaliteta.

 

Hvala na povjerenju!