O nama

O NAMA

JZU Bolnica Trebinje je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na sekundarnom nivou i jedan dio zdravstvene djelatnosti na tercijarnom nivou  zdravstvene zaštite.
Medicinske usluge

JZU Bolnica Trebinje u odnosu na patologiju koju obrađuje spada u bolnicu za akutnu njegu. Kao takva, treba da u potpunosti rješava zdravstvena stanja, probleme i bolesti akutnog karaktera, na nivou sekundarne zdravstvene zaštite.

Kadrovski je osposobljena za obavljanje djelatnosti iz svog domena. Ima organizovana odjeljenja i službe iz svih oblasti na nivou sekundarne zdravstvene zaštite. Pored toga, osposobljena je i da pruža usluge dijela tercijarne zdravstvene zaštite za stanovnike regiona Trebinje.

JZU Bolnica Trebinje pruža svoje usluge kroz bolničko liječenje i konsultativno – specijalističku zaštitu. Bolničko liječenje je organizovano na: Odjeljenju za opštu hirurgiju sa ortopedijom, Odjeljenju interne medicine sa Odsjekom za hemodijalizu i Služboom za onkologiju (koja funkcioniše po principu dnevne bolnice), Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo, Odjeljenje za pedijatriju sa neonatologijom, Odjeljenje za pulmologiju, Odjeljenje za urologiju, Odjeljenje za neurologiju, Odjeljenje za psihijatriju, Odjeljenje za oftalmologiju, te Služba za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje.

Takođe, bolničko liječenje je organizovano i za pacijente Službe za ORL, Službe za dermatovenerologiju uz smještaj pacijenata u neku od organizacionih jedinica.

Sva pomenute organizacione jedinice pružaju i konsultativno specijalističku zaštitu, kao i Služba za radiologiju (RTG, UZ i CT dijagnostiku), Službe za laboratorijsku dijagnostiku (medicinsku biohemiju i hematologiju), Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (funkcioniše po principu dnevne bolnice) kao i Služba za patologiju i citološku dijagnostiku, Služba za medicinsko snabdijevanje (apoteka) i Služba za prijem i otpust pacijenata.

Pored navedenih, ova zdravstvena ustanova raspolaže sa četiri nemedicinske službe i to:
– Službom za opšte, pravne i kadrovske poslove,
– Službom za ekonomsko – finansijske poslove,

– Tehničkom službom i
– Službom za sanitetski transport.