Riječ direktora

RIJEČ DIREKTORA

Poštovani građani,
Na internet stranicama Javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje možete da pratite aktivnosti koje sprovodi bolnica, dobijete informacije koje su od značaja za Vas u pogledu Vaše zdravstvene zaštite.

Od početka njenog osnivanja ova zdravstvena ustanova je imala tendenciju razvoja i zadovoljavala je potrebe stanovištva koje joj je gravitiralo. Stručnost naših ljekara i drugog medicinskog osoblja je posebno iskazana u ratnom periodu (od 1991. do 1995. godine) kada je odgovoreno vanrednim potrebama za zdravstvenom zaštitom i kada su uspješno rješavani i najkomplikovaniji hirurški slučajevi.

Opšta bolnica u Trebinju obezbjeđuje konsultativno-specijalističku i bolničku zdravstvenu zaštitu za stanovnike Trebinja i ostalih gradova u Istočnoj Hercegovini. Raspolaže sa 168 kreveta i ima sljedeća odjeljenja: hirurgija sa ortopedijom, odjeljenje za intenzivnu njegu i reanimaciju, ginekologiju sa akušerstvom, interno odjeljenje sa hemodijalizom, pedijatriju sa neonatologijom, neurologiju, psihijatriju, očno, pnemoftiziologiju, urologiju, kao i službe za otorinolaringologiju, dermatovenerologiju, transfuziologiju, službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Rtg, CT i UZ dijagnostiku, patologiju, bolničku apoteku kao i laboratoriju za medicinsku biohemiju i hematologiju. U okviru pomenutih odjeljenja rade i specijalističke ambulante.

Naša se misija sastoji u stručnom i efikasnom pružanju zdravstvene zaštite sekundarnog i – dijelom – tercijarnog nivoa za stanovništvo Istočne Hercegovine i svima kojima je zdravlje ugroženo, poboljšanju zdravstvenog stanja naših pacijenata i omogućavanju dužeg i kvalitetnijeg života.

Nastojimo da kontinuiranim razvojem, obezbeđivanjem zdravstvene zaštite i slijedeći reformske procese zdravstvenog sistema Republike Srpske budemo moderna bolnica, okrenuta pacijentu, sa visokim kvalitetom medicinskih usluga, savremenim dijagnostičkim i terapijskim procedurama.

U svom radu pridržavamo se moralnih i etičkih vrijednosti koje podrazumijevaju posvećenost poslu, uvažavanje ličnosti pacijenta, prihvatanje naučno dokazanih inovacija, lična kreativnost, timski rad i zalaganje za jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve.

Naši su trajni ciljevi su:

pružanje usluga korisnicima po međunarodnim standardima • podizanje nivoa stručnosti zaposlenih kroz različite vidove edukacije
izrada i dosljedna primjena vodiča dobre prakse
poboljšanje uslova rada i nabavka savremene medicinske opreme
razvoj bolnickog informacionog sistema
razvoj sistema kvaliteta i sistema menadžmenta
aktivna saradnja sa svim subjektima sistema zdravstvene zaštite
kontinuirana komunikacija sa korisnicima usluga i lokalnom zajednicom
Ova politika kvaliteta uskladuje se, usaglašava i ujedinjuje unutar dokumentovanog sistema menadžmenta, a za njeno sprovođenje su odgovorni menadžment bolnice, načelnici odjeljenja, šefovi službi i menadžer kvaliteta.

Hvala na povjerenju.