Tehnička služba

TEHNIČKA SLUŽBA

(1) U okviru Tehničke službe organizuju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:

1) Servisi:

a) Servis za pripremu i serviranje hrane;
b) Servis higijene i dezinfekcije;
v) Uslužni servis;
– tehničko održavanje objekata i opreme,
– telefonska centrala,
– portirnica;
g) Servis za pranje i održavanje rublja
d) Servis za sanitetski transport.

(2) U okviru Tehničke službe obavljaju se slijedeći poslovi:

a) U Servisu za pripremu i serviranje hrane poslovi obrade, pripreme i skladištenja namirnica, termička i mehanička obrada namirnica, planiranje ishrane po dijetama, dostava gotove hrane do pacijenata, dezinfekcija posuđa, te svi drugi poslovi u okviru svoje nadležnosti.

b) U Servisu higijene i dezinfekcije poslovi održavanja higijene objekata i opreme, pranje i dezinfekcija opreme unutar odjeljenja i službi, pravilno odlaganje otpada u kontejnere, prenos pokretnih i nepokretnih pacijenata, čišćenje slivnika i krovova, održavanje i uređenje bolničkog kruga, zelenih površina, parkovnog rastinja i hortikulture po objektima, te svi drugi poslovi u okviru svoje nadležnosti.

v) U Uslužnom servisu:
– Poslovi tehničkog održavanja objekata i opreme, tekuće i investiciono održavanje objekata, opreme i inventara, servisiranje i testiranje ispravnosti uređaja i opreme u okviru svoje osposobljenosti, održavanje kanalizacione, vodovodne i elektro mreže, poslovi održavanja aparata u bolničkoj kuhinji i vešeraju, kotlovnici i sistemu za grijanje objekata Bolnice, briga o ispravnom funkcionisanju sistema za ventilaciju i hlađenje aparata i drugih medicinskih aparata i uređaja , telefonskih uređaja i aparata, poslovi zaštite od požara, održavanje aparata za protivpožarnu zaštitu, te svi drugi poslovi u okviru svoje nadležnosti;
– U telefonskoj centrali poslovi rukovanja telefonskom centralom sa 50 priključaka, davanje ulaznih i izlaznih linija u telefonskom prometu, primanje i preusmjeravanje poziva, prespajanje međugradskih i međunarodnih poziva, bilježenje i prenošenje službenih poruka, vođenje potrebnih evidencija, preventivno održavanje opreme, davanje informacija strankama, te drugi poslovi u okviru svoje nadležnosti;
– U portirnici poslovi portirske i čuvarske službe; obezbjeđenje objekata, kruga bolnice i bolničkih sredstava od oštećenja, provala; redovan obilazak kruga Bolnice; vođenje brige o ključevima svih kapija; otvaranje i zatvaranje ulaza i pristupnih kapija; kontrola i zapisničko utvrđivanje zatečenog stanja objekata i opreme; preduzimanje potrebnih mjera i po potrebi obavještavanje organa MUP-a; vođenje evidencije i knjige primopredaje smjene; preuzimanje rada na telefonskoj centrali, te drugi poslovi u okviru svoje nadležnosti.

g) U Servisu za pranje i održavanje rublja poslovi pranja svih vrsta rublja za potrebe ustanove i to: dopremanje, prijem, pranje, sušenje, peglanje, izdavanje veša, održavanje, prekrajanje i krojenje novog rublja, rashodovanje dotrajalog veša i svi drugi poslovi u okviru svoje nadležnosti.

b) U Servisu za sanitetski transport poslovi prevoza pacijenata i njihov prihvat, prevoz radnika koji obavljaju pripravnost, održavanje tehničke ispravnosti vozila u okviru svoje osposobljenosti, održavanje higijene vozila, briga o ispravnom funkcionisanju opreme u vozilu kao i stanje kiseonika, zamjena boca sa kiseonikom, praćenje potrošnje goriva i maziva, vođenje evidencije o registraciji i redovnom servisu vozila, te drugi poslovi u okviru svoje nadležnosti.