Politika bezbjednosti hrane

POLITIKA BEZBJEDNOSTI HRANE

Rukovodstvo JZU Bolnica Trebinje i svi zaposleni radnici opredijeljeni su za ispunjavanje zahtjeva i provođenje mjera u cilju stvaranja efektivnog sistema upravljanja bezbjednošću hrane.

Politika bezbjednosti hrane ogleda se u:

–    formiranju poslovnih ciljeva koji podržavaju bezbjednost hrane;
–    stalnom razvoju i primjeni sistema  upravljanja bezbjednošću hrane i poboljšanja njegove efektivnosti;
–    usaglašavanju sa zahtjevima propisa i zakonskih dokumenata, kao i sa
zahtjevima korisnika koji se odnose na bezbjednost  hrane;
–    ispunjavanju obaveza od strane dobavljača hrane u pogledu kvaliteta i
bezbjednosti hrane;
–    Stalnom preispitivanju sistema upravljanja bezbjednošću hrane, sa ciljem unapređenja i povećanja zadovoljstva korisnika naših usluga.

Odgovornost za uspješnu primjenu ove Politike je na svakom zaposlenom
radniku u JZU Bolnica Trebinje, sa namjerom da se u ovoj oblasti postigne najveći mogući nivo i ispune zahtjevi Standarda ISO 22000.