Politika kvaliteta JZU bolnica Trebinje

POLITIKA KVALITETA JZU BOLNICA TREBINJE

Naša se misija sastoji u stručnom i efikasnom pružanju zdravstvene zaštite sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa stanovništvu Istočne Hercegovine i svima kojima je zdravlje ugroženo, poboljšanju zdravstvenog stanja naših pacijenata i omogućavanju dužeg i kvalitetnijeg života.

Nastojimo da kontinuiranim razvojem, obezbjeđivanjem zdravstvene zaštite i slijedeći reformske procese zdravstvenog sistema Republike Srpske budemo moderna bolnica, okrenuta pacijentu, sa visokim kvalitetom medicinskih usluga, savremenim dijagnostičkim i terapijskim procedurama.

U svom radu pridržavamo se moralnih i etičkih vrijednosti koje podrazumijevaju posvećenost poslu, uvažavanje ličnosti pacijenta, prihvatanje naučno dokazanih inovacija, ličnu kreativnost, timski rad i zalaganje za jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve.

Naši su trajni ciljevi:
• pružanje usluga korisnicima po međunarodnim standardima
• podizanje nivoa stručnosti zaposlenih kroz različite vidove edukacije
• izrada i dosljedna primjena vodiča dobre prakse
• poboljšanje uslova rada i nabavka savremene medicinske opreme
• razvoj bolničkog informacionog sistema
• razvoj sistema kvaliteta i sistema menadžmenta
• aktivna saradnja sa svim subjektima sistema zdravstvene zaštite
• kontinuirana komunikacija sa korisnicima usluga i lokalnom zajednicom

Ova politika kvaliteta usklađuje se, usaglašava i ujedinjuje unutar dokumentovanog sistema menadžmenta, a za njeno sprovođenje su odgovorni menadžment bolnice, načelnici odjeljenja, šefovi službi i menadžer kvaliteta.

Trebinje, 12.11.2008. godine