Odjeljenje interne medicine

ODJELJENJE INTERNE MEDICINE

U okviru Odjeljenja interne medicine organizuju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

Odsjek za hemodijalizu

Konsultativno-specijalističke ambulante:

– Opšta internistička ambulanta;
– Gastroenterološka ambulanta;
– Ambulanta za UZ dijagnostiku;
– Ambulanta za infektivne bolesti;
– Endokrinološka ambulanta;
– Kardiološka ambulanta;
– Nefrološka ambulanta

– Hematološka ambulanta.

U okviru odjeljenja obavljaju se slijedeći poslovi: vrši se pregled pacijenata i donosi odluka o potrebi za bolničko i drugo liječenje, utvrđuje se program i učestvuje u realizaciji programa dijagnostičkih pretraga. Svi ljekari usmjerene specijalizacije vrše konsultativno-specijalističke preglede i hospitalizaciju pacijenata iz domena svoje uže specijalizacije – kardiologije, endokrinologije, gastroenterologije i nefrologije. Interpretiraju se nalazi i donosi zaključak i dijagnoza, propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok ispitivanja, njege i liječenja pacijenata (bolnički i ambulantni pacijenti), vrše se konsultativni i konzilijarni internistički pregledi sa davanjem nalaza i mišljenja, kao i mišljenja o radnoj sposobnosti, vodi se propisana medicinska dokumentacija, evidencije i izveštaji; neposredno se upisuju podaci o bolesti, liječenju pacijenata, dijagnoza i šifre konačne dijagnoze; u okviru programa organizuje se i prati stručni rad ljekara i rad ljekara na specijalizaciji. Pri otpuštanju hospitalizovanih pacijenata daju se pismeni podaci o toku ishoda bolesti, nalazima, načinu liječenja, upute o daljem liječenju i rehabilitaciji kao i mišljenje o radnoj sposobnosti. Vrše se poslovi edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika unutar organizacione jedinice. Izrađuje programe i planove; vrši prijave zaraznih i malignih bolesti; predlaže se upućivanje pacijenata u druge klinike ako je potrebno i obavljaju svi drugi poslovi iz djelokruga rada.

ok_0011_dr Aleksandar Radanović - spec. internista - kardiolog, načelnik odjeljenja
dr Aleksandar Radanović
spec. internista - kardiolog, načelnik odjeljenja
ok_0001_Prim. dr Slavica Turanjanin, spec. internista - endokrinolog
Prim. dr Slavica Turanjanin
spec. internista - endokrinolog
ok_0003_dr Svjetlana Grahovac spec.internista-endokrinolog
dr Svjetlana Grahovac
spec. internista-endokrinolog
ok_0006_dr Sanja Ćapin, spec.internista-gastroenterohepatolog
dr Sanja Ćapin
spec. internista-gastroenterohepatolog
ok_0008_dr Dragan Čičković, spec.internista-gastroenterohepatolog
dr Dragan Čičković
spec. internista-gastroenterohepatolog
ok_0013_dr Marko Bakmaz - specijalista nefrolog
dr Marko Bakmaz
spec. nefrolog, v.d. šef odsjeka za hemodijalizu
ok_0007_dr Rada Aleksić, spec. infektolog
dr Rada Aleksić
spec. infektolog
ok_0005_dr Sanja Đurić, spec.ineternista-hematolog
dr Sanja Đurić
spec. ineternista-hematolog
ok_0009_Dr Darko Paovica, specijalizant iz kardiologije
Dr Darko Paovica
spec. internista - kardiolog
ok_0010_dr Aleksandra Ljubibratić - specijalizant iz gastroenterohepatologije
dr Aleksandra Ljubibratić
specijalizant iz gastroenterohepatologije
dr Milijana Ateljević
specijalizant iz endokrinologije
dr Tijana Buha
specijalizant iz reumatologije
dr Marko Popović
specijalizant iz endokrinologije
IMG_20220715_110437
dr Kristijana Bošković
specijalizant iz nefrologije
image-20-07-22-08-41
dr Vanja Popić
specijalizant iz kardiologije
ok_0002_Jelena Prnjat, glavna sestra
Jelena Prnjat
glavna sestra
ok_0012_Sandra Gnjato, odgovorna sestra
Sandra Gnjato
odgovorna sestra odsjeka za hemodijalizu