Odjeljenje za psihijatriju

ODJELJENJE ZA PSIHIJATRIJU

U okviru Odjeljenja za psihijatriju organizuje se unutrašnja organizaciona jedinica i to:

– Psihijatrijska ambulanta

U okviru Odjeljenja za psihijatriju obavljaju se sljedeći poslovi: klinički pregled odraslih, djece i adolescenata i utvrđivanje potrebe hospitalizacije odnosno ambulantni pregled; prvi psihijatrijski pregled djeteta i adolescenta do 18 godina (uzimanje heteroanamnestičkih podataka od roditelja ili staratelja); postavljanje radne dijagnoze i upućivanje na dodatne dijagnostičke pretrage, liječenje hospitalizovanih pacijenata; utvrđuje se potreba i program dijagnostičkog i funkcionalnog ispitivanja, konsultativni i konzilijarni pregledi, interpretiraju se nalazi i cijene mišljenja, utvrđuje konačna-glavna dijagnoza i određuje terapija-njega pacijenata odnosno rehabilitacija; ordinira i kontroliše uzimanje medikamentozne terapije; vrši individualna psihoterapija, površinska i dubinska; vrše konsultativni i konzilijarni pregledi i daje pismeno mišljenje; pregled i mišljenje sa svrhom vještačenja po zahtjevu istražnih organa; vrši se edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; korektan, human, stručni, adekvatni postupak i odnos cijelokupnog osoblja prema pacijentima; vodi se propisana medicinska dokumentacija i evidencije, a neposredno upisuje konačna-glavna dijagnoza bolesti i šifra te bolesti; vrše poslove stručnog nadzora organizacije i djelatnosti; prati i proučava pojave i kretanje oboljenja psihomotornog sistema i obavljaju se svi drugi poslovi iz djelokruga svog rada.

ok profilne_0003_dr Jadranka Vlatković,spec.psihijatar načelnik odjeljenja
dr Jadranka Vlatković
spec. psihijatar- načelnica odjeljenja
ok profilne_0002_Dr Natasa Simic, specijalista psihijatar
Dr Natasa Simic
spec. psihijatar
ok profilne_0005_Goran Prodanović,dipl.psiholog
Goran Prodanović
dipl. psiholog
ok profilne_0004_dr Dijana Prodanović - specijalizant iz psihijatrije
dr Dijana Prodanović
specijalizant iz psihijatrije