Odjeljenje za urologiju

ODJELJENJE ZA UROLOGIJU

U okviru Odjeljenja za urologiju organizuje se unutrašnja organizaciona jedinica i to:

– Urološka ambulanta

U okviru Odjeljenja za urologiju obavljaju se slijedeći poslovi: vrše ciljani klinički pregledi oboljelih i povrijeđenih lica, lica sa tjelesnim oštećenjima i donosi odluka o potrebi hospitalizacije odnosno daljem medicinskom tretmanu.
Utvrđuje potreba i program dijagnostičkog ispitivanja i učestvuje u njemu, konsultativni ili konzilijarni pregledi, cijene nalazi, mišljenja i utvrđuje konačna dijagnoza, predlaže pacijentu način liječenja, a za hirurški zahvat – obezbjeđuje pristanak pacijenta odnosno pristanak staratelja, utvrđuje preoperativni tretman i vrijeme za hiruršku intervenciju.

Vrše hirurške zahvate, a najčešće: intervencije kod povreda pelvisa, odnosno mokraćnih puteva i organa, nefrektomija, pijelotomija, plastična operacija na pelvis renalis, operacija anomalija bubrega, operativni zahvat kod fistule bubrega, prostatektomija, hirurška intervencija kod ciste bubrega, ekstirpacija pararenalnog tumora. Vrši endoskopska terapija uretera i mokraćne bešike; semiologija uroloških oboljenja, cistoskopija, uteroskopija, kateterizacija bubrega; anomalije urogenitalnih organa, klinika i terapija, povrede urogenitalnih organa; etiologija, patofiziologija, liječenje i komplikacije nefrektomija, pijelotomija, epididimektomija, urolitijaze; Vrši cistoskopija sa svrhom liječenja ili uzimanja uzorka za biološki pregled. Vrši konzervativno odnosno medikamentozno liječenje, konsultativni i konzilijarni klinički pregledi i daje pismeno mišljenje. Vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju, neposredno upisuje konačnu ili glavnu dijagnozu i šifru te dijagnoze. Vrše poslovi stručne edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, unutar svoje organizacione jedinice, a posebno ljekara-pripravnika i ljekara na specijalizaciji, u skladu sa programom. Izrađuje plan rada Odjeljenja za urologiju. Obavljaju svi drugi poslovi iz djelokruga svog rada.

ok _0003_dr Zvonko Sovtić, spec. urolog, načelnik odjeljenja
dr Zvonko Sovtić
spec. urolog, načelnik odjeljenja
ok _0001_dr Goran Andrijašević, spec. urolog
dr Goran Andrijašević
spec. urolog
ok _0002_Zdravka Jevtić, glavna sestra
Zdravka Jevtić
glavna sestra