Odjeljenje za neurologiju

ODJELJENJE ZA NEUROLOGIJU

U okviru Odjeljenja za neurologiju organizuje se unutrašnje organizacione jedinice i to:

– Neurološka ambulanta

– EEG kabinet

U okviru Odjeljenja za neurologiju obavljaju se slijedeći poslovi: vrši pregled pacijenata, obrada i liječenje pacijenata na bolničkom odsjeku, odjeljenju, ambulanti – u okviru svoje specijalnosti, obavljaju konsultativno-specijalistički pregledi. Vrši upućivanje pacijenata na druge konsultativne preglede i na stacionarno liječenje. Propisuje, ordinira, prati tok i kontroliše tok ispitivanja, njege i liječenja pacijenata, uključujući i kontrolu aplikacije terapije i analizu efekata iste, analiziraju nalazi i vode istorije bolesti. Pruža hitna medicinska pomoć u akutnim neurološkim stanjima. U okviru kontinuiranog procesa rada aktivno učestvuje u zbrinjavanju akutnih stanja bolesti u okviru svoje djelatnosti po pozivu nadležnog ljekara iz urgentne službe, koju isti ne može riješiti.

Vrši ekspertiza i vještačenje za ocjenu zdravstvenog stanja. Vodi propisana medicinska dokumentacija i evidencija. Primjenjuju propisane procedure i obavljaju dijagnostičke, kabinetske i terapeutske i druge medicinske procedure po rasporedu rada u skladu sa svojom osposobljenošću. Učestvuje u radu neurološkog konzilija i ljekarskih komisija. Interpretiraju se nalazi, donose zaključci i izvršavaju poslovi opisani za granu medicine kojoj organizaciono pripada. Učestvuje u poslovima zdravstvenog prosvjećivanja i radu u neurološkim kabinetima i savjetovalištima. Obavljaju svi drugi poslovi iz djelokruga svog rada.

U EEG kabinetu se dijagnostikuju sva oboljenja CNSa: vaskulatorna, degenerativna, metabolička, ekspanzivni procesi; dijagnostika epilepsije, svih vrsta glavobolje, povreda glave komocionog i kontuzionog sindroma; poremećaja sna po tipu parasomnija i disomnija kao i drugi poslovi iz djelokruga svog rada.

ok profilne_0003_dr Sonja Radović, spec. neurolog - načelnik odjeljenja
dr Sonja Radović
spec. neurolog - načelnik odjeljenja
ok profilne_0004_dr Dragana Zirojević, spec.neurolog
dr Dragana Zirojević
spec.neurolog
ok profilne_0001_Prim. dr Gospava Crnogorčić, spec.neuropsihijatar
Prim. dr Gospava Crnogorčić
spec.neuropsihijatar
ok profilne_0005_dr Anđelija Milojević - specijalizant iz neurologije
dr Anđelija Milojević
specijalizant iz neurologije
ok profilne_0002_Nikola Pujić, glavni tehničar odjeljenja
Nikola Pujić
glavni tehničar odjeljenja