Služba za prijem i otpust pacijenata

SLUŽBA ZA PRIJEM I OTPUST PACIJENATA

U okviru Službe za prijem i otpust pacijenata obavljaju se slijedeći poslovi: vođenje opštih identifikacionih podataka o korisniku zaštite na liječenju radi formiranja istorija bolesti pacijenata i obezbjeđivanje uslova za naplatu, kompletiranje, registracija, šifriranje, odlaganje i čuvanje medicinske dokumentacije, vođenje dnevnih, mjesečnih i kumulativnih evidencija u skladu sa propisima o evidencijama u oblasti zdravstva, vođenje knjiga prijema i otpusta pacijenata. Obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga rada.