Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo

ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

U okviru Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo organizuju se unutrašnja
organizaciona jedinica i to:

– Ginekološko – akušerska ambulanta.

U okviru odjeljenja obavljaju se sljedeći poslovi: klinički pregled (prvi i ponovni) žena trudnica, praćenje toka trudnoće i zdravstvenog stanja trudnice i ploda; organizuje stručno vođenje porođaja; vođenje spontanog pobačaja sa kiretažom; vrše se indicirane operacije u toku porođaja: epiziotomija, revizija duplje materice, manuelna ekstrakcija posteljice, ekstrakcija ploda vakuum ekstraktorom ili forcepsom (u sredini i na izlazu karlice), unutrašnji okret, perforacija glavice ploda ili dekapitacija carski rez, kiretaža kod pospartalnog krvarenja, abdominalna histerektomija kod atoničnog krvarenja i dr.; arteficijalni prekid trudnoće do tri mjeseca; dovršenje inkopletnog pobačaja, do i poslije trećeg mjeseca; punkcija plodove vode u dijagnostičke i terapeutske svrhe; zbrinjavanje postpartalnih povreda; laporoskopija, dijagnostika i laporskopske operacije; klinički pregled (dojke, unutrašnji ginekološki pregled, kolposkopija i dr.) sa svrhom prevencije raka i drugih oboljenja; citološki pregled na malignitet; ordiniranje kontraceptivnih sredstava, aplikacija i ekstrakcija spirale i kontrola mehaničkih kontraceptivnih sredstava; organizuje i učestvuje u zdravstveno-vaspitnom radu: individuano i rad u grupama, predavanja, izrada i korištenje zdravstveno-vaspitnih sredstava; klinički pregled (prvi i ponovni) žena radi bolesti; utvrđuje se potreba i program dijagnostičkog i funkcionalnog ispitivanja, učestvuje u njemu, određuje potreba konsultativnih ili konzilijarnog pregleda, cijene nalazi, mišljenja i utvrđuje konačna dijagnoza i način liječenja, a za hirurško liječenje pribavlja se pristanak žene ili staratelja žene (izuzev u hitnim slučajevima), određuje premedikacija i vrijeme hirurškog zahvata; vrše se ambulantno manje hirurške intervencije; skarifikacija (Ovula Naboti), abraziju kondilomi vulve i vagine, termokoagulacije erozije grlića, biopsije, punkcije i dr.; vrše se intervencije na nervnom sistemu genitalnih organa (sekcije i resekcije nerava) i druge hirurške intervencije; vrše se ginekološke hirurške intervencije na vanjskim i unutrašnjim genitalnim organima; vrše se konsultativni i konzilijarni ginekološki pregledi i daje pismeno mišljenje; vodi se propisana medicinska dokumentacija i evidencija, a neposredno upisuje konačna dijagnoza bolesti, dijagnoza kao i uzrok smrti i šifra istih; vrši se edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; vrše se poslovi stručnog nadzora organizacije i djelatnosti službe za zdravstvenu zaštitu žena; prati i proučava zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita žena i preduzimaju preventivne mjere, kao i obavljanje svih drugih poslova iz djelokruga rada.

ginekologija 2 (7)
dr Anđelka Dukić- Sovtić
spec. ginekolog- načelnica odjeljenja
ginekologija 2 (3)
dr Sandra Knežević- Davidović
spec. ginekolog
ginekologija 2 (5)
dr Ksenija Grubač- Čorlija
specijalizant iz ginekologije
ginekologija 2 (4)
dr Marija Andrić
specijalizant iz ginekologije
dr Savo Kapor
specijalizant iz ginekologije
Vesna Ninković
glavna sestra